Vedtægter

§1.
Foreningens navn er Amagerland Gymnastikforening, stiftelses dato den 27. marts 1979 Foreningens hjemsted er Dragør kommune.

§2.
Foreningens formål er, ved gymnastik og anden kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3.
Foreningen der er upolitisk, er tilsluttet DGI-Storkøbenhavn og dermed undergivet denne amts forenings vedtægter.

§4.
Stk. 1.
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5.
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, kasserer og indtil 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.
Formanden vælges for 1 år ad gangen, de øvrige for 2 år.

Stk. 3.
Hvis kassererposten ikke kan besættes ved valg blandt bestyrelsens medlemmer, kan bestyrelsen vedtage at ansætte en lønnet/ulønnet kasserer uden for bestyrelsen/foreningen.

Stk. 4.
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år.

Stk. 5.
Foreningen har ret til at nedsætte underudvalg i det omfang, der er behov herfor.

§6.
Kontingentets størrelse for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen af til foreningens samlede økonomi. Kontingentet for passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§7.
Stk. 1.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter for med dens respektive formue.

Stk. 2.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8.
Stk. 1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsordnen med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted.

Stk. 3.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har stemmeret på generalforsamlingen. Der tilfalder 1 stemme pr. barn under 16 år, der er aktivt medlem, til den ene af forældrene.

Stk. 4.
På generalforsamling afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivende stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.

Stk. 5.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
6. Valg af:

– Formand
– Bestyrelsesmedlemmer
– Suppleanter.
– Revisorer.

7. Eventuelt.

§10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§11.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§12.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§14.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§15.
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og revideres af 2 revisorer.

§16.
Stk. 1.
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §10.).

Stk. 2.
Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amts foreningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3.
Udover i de stk. 2. nævnte, tilfalder foreningens formue amts foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27-02-2002.